Home

Welcome to My New Blogging Blog

  • My First Blog Post

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates. Advertisements

  • The modal verb Could.

    Could-ը Can-ի անցյալ ձևն է  Հաստատական   հարցական  ժխտական I could–  Ես կարող էի  Could I?  I couldn’t     You could – դու կարող էիր  Could you  ?        You Couldn’t           He/she/it could -նա կարող էր  Could he/she/it?   He/she/it couldn’t We could– մենք կարող էինք  Could we?          We couldn’t   You could– դուք կարող էիք  Could you?       … Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started